English
Dutch
Finnish
French
German
Hebrew
Norwegian


PCIME's Jerusalem Declaration


Concluding Statement from the Jerusalem Consultation on the Mainline Protestant Churches and the State of Israel (November 5-8, 2012)
 
We are church members residing in Europe, North America, and Africa. We came to Jerusalem to share our concerns for the relationship between our churches and Israel. We affirm our love of Israel. We believe that God remains in covenant with the descendants of Abraham, Isaac and Jacob. God’s intention is to bless them, and through them to bless others. We repudiate the “replacement theology” that claims Israel has no further place in God’s plans.
 
We see the modern State of Israel as a hopeful sign. In a region long dominated by harsh autocrats, Israel stands apart as a stable, pluralistic, multi-party democracy. Israel’s citizens are free to criticize failings of their government and there are mechanisms to correct those failings. Our group heard Israelis frankly discuss the wisdom of government policies. This propensity for self-criticism is a legacy of the prophetic tradition that Jews and Christians share.
 
Our love for Israel does not contradict our love for other peoples in the region, including the Palestinians. They too have a place in God’s heart. We believe it is possible to pursue justice and peace in ways that attend to the rights and needs of all peoples of the region.
 
We are distressed to see how certain European and North American church officials approach the Israeli-Palestinian dispute as if it were a zero-sum game. They fall in line with the international campaign that purports to help the Palestinians by delegitimizing Israel. They also promote the radical “Kairos Palestine” clique, which condemns Israel alone out of all the parties to the conflict and favors a “one-state” solution. They target Israel alone for boycott, divestment, and sanctions (BDS). This approach is unjust, and it is unhelpful to the cause of peace.
 
Whether this effect is intended or not, such strategies lend encouragement to the forces that have vowed to destroy Israel – forces that launch rockets at Israeli civilians on a daily basis. We fear that this approach is not motivated by Christian love for anyone, but quite the opposite. We ask the zealous promoters of those strategies to examine their consciences in this matter.
 
We have also come to see the hostility to Israel as part of a larger pattern. The forces that refuse to tolerate the existence of a Jewish state are fiercely intolerant of other religious and ethnic minorities in the Middle East. We have heard the testimony of Coptic Christians from Egypt and Assyrian Christians from Iraq, among others, about their sufferings at the hands of aggressive Islamist movements. By contrast, we were assured by authoritative church leaders in Jerusalem that the Christian citizens of Israel do enjoy equal rights of citizenship and a good standard of living, despite occasional frictions with some of their neighbors
 
The future of 2,000-year-old Christian communities, and the future of pluralism, are at stake in the Middle East today. We cannot afford to ignore this big picture in which the conflicts around Israel occur. We are committed to stand with Israel and the Jewish people, as we also stand with persecuted Christians and other minorities in the region. We are grateful to Christian leaders in Jerusalem who met with our group, and we promise our prayers for them and their communities.
 
Canada
 - Rev. Andrew Love, United Church of Canada (UCC)
 
Finland
 - Rev. Inkeri Tahvanainen, Pastor, The Evangelical Lutheran Church of Finland
 
Germany
 - Kreiskantorin Christiane Klein, Superintendent of Church Music in the Protestant Church Diocese of Weserbergland,  Germany; Chair Friendship Group Israel
 - Rev. Albrecht Lohrbaecher, German Protestant Church, Chair Israel Info
 - Mr. Johannes Riegger, German Protestant Church, Co-Chair  Informationsdienst Israel
 - Mrs. Christiane Sahm, German Protestant Church, Co-Chair Friendship Group, Editor 
 
Israel
 - Rev. Dr. Petra Heldt, Co-Chair, Liaison Committee, German Protestant Church
 - Malcolm Lowe,  Welsh Anglican New Testament Scholar; Fellow, Gatestone Institute
 
Netherlands
 - Rev. Aart Brons, Israel Representative, Dutch Christian Reformed Churches
 - Rev. Henk Poot, Christenen voor Israel, The Netherlands
 
Norway
 - Hanne Nabintu Herland, Historian of comparative religions, lecturer and author
 
Uganda
 - Bishop Umar Mulinde,, Gospel Life Church International, Namasuba Central Zone, Entebbe Road, Kampala, Uganda-East Africa
 
United Kingdom
 - Rev. Martyn Perry, Patron of Anglican Friends of Israel
 - Mrs. Pam Smith, Methodist Church, Regional Chair of Methodist Friends of Israel
 - Dr. Paul Wilkinson, , Associate Minister at Hazel Grove Full Gospel Church, Stockport
 
United States
- Mr. Jim Fletcher, Evangelical Church; writer; Executive Committee member, National Christian Leadership Conference for Israel (NCLCI)
 - Rev. Luke Moon, Southern Baptist Church; Institute of Religion and Democracy (IRD)
 - Mrs. Juliana Taimoorazy, Founder and President, Iraqi Christian Relief Council 
 - Dexter van Zile, Christian Media Analyst, Committee for Accuracy in Middle East Reporting (CAMERA)
 - Mr. Alan Wisdom,  Adjunct Fellow, Institute of Religion and Democracy (IRD) 
 

Dutch


Afsluitende Verklaring van de Jerusalem Consultation on the Mainline Protestant Churches and the State of Israel (5-8 november 2012)
 
Wij zijn leden van kerken in Europa, Noord-Amerika en Afrika. We kwamen naar Jeruzalem om onze zorgen te delen over de relatie tussen onze kerken en Israël. We verklaren onze liefde voor Israël. Wij geloven dat God blijft vasthouden aan zijn verbond met de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob. Gods bedoeling is om hen te zegenen, en door hen anderen te zegenen. Wij wijzen de vervangingstheologie af, die beweert dat Israël niet langer een plaats heeft in Gods plannen.
 
We zien de moderne staat Israël als een teken van hoop. In een regio die lange tijd is gedomineerd door autocraten, onderscheidt Israël zich als een stabiele, pluralistische democratie met meerdere partijen. Israëls burgers kunnen vrij de gebreken van hun regering bekritiseren en er zijn mechanismen om die gebreken te corrigeren. Onze groep hoorde Israëli's vrijmoedig de wijsheid van het overheidsbeleid ter discussie stellen. Deze geneigdheid tot zelfkritiek is een erfenis van de profetische traditie die Joden en christenen delen.
 
Onze liefde voor Israël is niet in tegenspraak met onze liefde voor andere volkeren in de regio, met inbegrip van de Palestijnen. Ook zij hebben een plaats in het hart van God. Wij geloven dat het mogelijk is om gerechtigheid en vrede na te streven op een manier die de rechten en behoeften van alle volkeren in de regio in acht neemt.
 
Wij zijn verontrust als we zien hoe bepaalde Europese en Noord-Amerikaanse kerkelijke functionarissen het Israëlisch-Palestijnse conflict benaderen als een zero-sum game. Ze bewegen zich in de lijn van de internationale campagne die beweert de Palestijnen te helpen door Israël te delegitimiseren. Ze promoten ook de radicale "Kairos Palestina" kring, die van alle partijen in het conflict alleen Israël veroordeelt en voorstander is van een "één-staat"-oplossing. Ze maakt alleen Israël tot doelwit voor boycot, desinvestering en sancties (BDS). Deze aanpak is onrechtvaardig, en helpt niet verder bij het zoeken van de vrede.
 
Of dat nu zo bedoeld of niet, deze strategieën zijn een aanmoediging voor de krachten die hebben gezworen Israël te vernietigen - krachten die dagelijks raketten op Israëlische burgers afvuren. Wij vrezen dat deze aanpak niet wordt ingegeven door christelijke liefde voor ieder, maar eerder het tegenovergestelde. Wij vragen hen die deze strategieën vol vuur voorstaan hun geweten te onderzoeken in deze zaak.
 
We hebben de vijandigheid tegenover Israël gezien als onderdeel van een breder patroon. De krachten die weigeren om het bestaan van een Joodse staat te tolereren zijn ook fel intolerant voor andere religieuze en etnische minderheden in het Midden-Oosten. We hebben de getuigenissen gehoord van Koptische christenen uit Egypte en Assyrische christenen uit Irak, onder andere over hun lijden door agressieve islamitische bewegingen. Daarentegen werden we verzekerd door gezaghebbende kerkleiders in Jeruzalem, dat de christelijke burgers van Israël gelijke burgerrechten en een goede levensstandaard genieten, ondanks incidentele fricties met sommige van hun buren.
 
De toekomst van 2000 jaar oude christelijke gemeenschappen, en de toekomst van het pluralisme, staan op het spel in het Midden-Oosten van vandaag. We kunnen het ons niet veroorloven om dit grotere plaatje, waarin de conflicten rond Israël optreden, te negeren. Wij zetten ons in om aan de zijde te staan van Israël en het Joodse volk, zoals we ook aan de kant willen van vervolgde christenen en andere minderheden in de regio. We zijn dankbaar voor christelijke leiders in Jeruzalem, die een ontmoeting wilden hebben met onze groep, en we beloven te bidden voor hen en hun gemeenschappen.

Canada
 - Rev. Andrew Love, United Church of Canada (UCC)
 
Finland
 - Rev. Inkeri Tahvanainen, Pastor, The Evangelical Lutheran Church of Finland
 
Germany 
 - Kreiskantorin Christiane Klein, Superintendent of Church Music in the Protestant Church Diocese of Weserbergland,  Germany; Chair Friendship Group Israel
 - Rev. Albrecht Lohrbaecher, German Protestant Church, Chair Israel Info
 - Mr. Johannes Riegger, German Protestant Church, Co-Chair  Informationsdienst Israel 
 - Mrs. Christiane Sahm, German Protestant Church, Co-Chair Friendship Group, Editor 
 
Israel
 - Rev. Dr. Petra Heldt, Co-Chair, Liaison Committee, German Protestant Church
 - Malcolm Lowe,  Welsh Anglican New Testament Scholar; Fellow, Gatestone Institute
 
Netherlands 
 - Rev. Aart Brons, Israel Representative, Dutch Christian Reformed Churches 
 - Rev. Henk Poot, Christenen voor Israel, The Netherlands
 
Norway 
 - Hanne Nabintu Herland, Historian of comparative religions, lecturer and author
 
Uganda
 - Bishop Umar Mulinde,, Gospel Life Church International, Namasuba Central Zone, Entebbe Road, Kampala, Uganda-East Africa
 
United Kingdom 
 - Rev. Martyn Perry, Patron of Anglican Friends of Israel
 - Mrs. Pam Smith, Methodist Church, Regional Chair of Methodist Friends of Israel
 - Dr. Paul Wilkinson, , Associate Minister at Hazel Grove Full Gospel Church, Stockport
 
United States
- Mr. Jim Fletcher, Evangelical Church; writer; Executive Committee member, National Christian Leadership Conference for Israel (NCLCI)
 - Rev. Luke Moon, Southern Baptist Church; Institute of Religion and Democracy (IRD)
 - Mrs. Juliana Taimoorazy, Founder and President, Iraqi Christian Relief Council 
 - Dexter van Zile, Christian Media Analyst, Committee for Accuracy in Middle East Reporting (CAMERA)
 - Mr. Alan Wisdom,  Adjunct Fellow, Institute of Religion and Democracy (IRD) 
 
 

Finnish


Päätöslauselma neuvottelusta koskien keskeisten protestanttisten kirkkojen ja Israelin valtion välisiä suhteita (5.-8.11.2012 Jerusalem)
 
Me olemme Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa asuvia kirkon jäseniä. Tulimme Jerusalemiin jakamaan huolemme kirkkojemme ja Israelin välisistä suhteista. Haluamme ilmaista rakkautemme Israelia kohtaan. Uskomme, että Jumala pysyy liitossaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisten kanssa. Jumalan tarkoitus on siunata heitä ja heidän kauttaan siunata toisia. Me torjumme ns. korvausteologian, joka väittää, ettei Israelilla ole enää paikkaa Jumalan suunnitelmissa.
 
Näemme nykyisen Israelin valtion toivoa antavana merkkinä. Alueella, jota ovat pitkään hallinneet häikäilemättömät itsevaltiaat, Israel erottuu vakaana, moniarvoisena ja demokraattisena maana. Israelin kansalaiset ovat vapaita arvostelemaan hallituksensa epäonnistumisia, ja virheitä voidaan korjata. Ryhmämme sai kuulla israelilaisten suorapuheisesti keskustelevan siitä, ovatko hallituksen toimet viisaita. Tämä taipumus itsekritiikkiin on profeetallisen tradition perintöä, jonka juutalaiset ja kristityt jakavat.
 
Rakkautemme Israelia kohtaan ei sulje pois rakkauttamme alueen muita ihmisiä kohtaan, mukaan lukien palestiinalaiset. Myös heillä on oma paikkansa Jumalan sydämessä. Uskomme, että on mahdollista pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan ottamalla huomioon kaikkien alueella asuvien ihmisten oikeudet ja tarpeet.
 
Olemme huolissamme siitä, miten jotkut Euroopan ja Pohjois-Amerikan kirkkojen viralliset edustajat suhtautuvat israelilaisten ja palestiinalaisten erimielisyyteen nollasummapelinä. He menevät mukaan kansainväliseen kampanjaan, jonka tarkoituksena on auttaa palestiinalaisia tekemällä Israelin olemassaolon laittomaksi. He myös tukevat radikaalia Kairos Palestine -ryhmittymää, joka tuomitsee kaikista konfliktin osapuolista yksinomaan Israelin ja suosii ratkaisuksi yhden valtion mallia. Heidän kohteenaan on yksinomaan Israel, jota boikotoidaan, johon ei investoida ja johon kohdistetaan pakotteita (BDS: boycott, divestment, and sanctions). Tämä lähestymistapa on epäoikeudenmukainen, ja se on hyödytön rauhan asialle.
 
Tarkoituksellista tai ei, yllä mainitut toimintatavat antavat lisäpontta niille tahoille, jotka ovat päättäneet tuhota Israelin ja jotka päivittäin laukaisevat raketteja israelilaisia siviilejä kohti. Pelkäämme, ettei tämän lähestymistavan motiivina ole kristillinen rakkaus. Pyydämme näiden toimintatapojen innokkaita alullepanijoita tutkimaan omaatuntoaan.
 
Me tulimme myös tietoisiksi ja ymmärsimme, että Israelia kohtaan osoitettu vihamielisyys on osa suurempaa kokonaisuutta. Tahot, jotka kieltäytyvät hyväksymästä juutalaisen valtion olemassaoloa, eivät lainkaan hyväksy Lähi-Idän muita uskonnollisia tai etnisiä vähemmistöjä. Olemme kuulleet sekä Egyptin kopti- että Irakin assyyrialaiskristittyjen todistukset heidän kärsimyksistään väkivaltaisten islamistien uhreina. Sitä vastoin Jerusalemin arvovaltaiset kirkon johtajat vakuuttivat meille, että Israelin kristityt kansalaiset nauttivat yhtäläisistä kansalaisoikeuksista ja hyvästä elintasosta huolimatta satunnaisista erimielisyyksistä joidenkin naapureidensa kanssa.
 
Sekä kaksi tuhatta vuotta vanhojen kristillisten yhteisöjen että moniarvoisen yhteiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla Lähi-Idässä. Meillä ei ole varaa jättää huomiotta tätä suurempaa kokonaisuutta, jossa Israelin ympärillä olevat konfliktit tapahtuvat. Sitoudumme seisomaan Israelin ja juutalaisen kansan rinnalla, kuten myös alueen vainottujen kristittyjen ja muiden vähemmistöjen rinnalla. Olemme kiitollisia Jerusalemin kristityille johtajille, jotka ottivat meidät vastaan, ja lupaamme rukoilla heidän ja heidän yhteisöjensä puolesta.

Canada
 - Rev. Andrew Love, United Church of Canada (UCC)
 
Finland
 - Rev. Inkeri Tahvanainen, Pastor, The Evangelical Lutheran Church of Finland
 
Germany 
 - Kreiskantorin Christiane Klein, Superintendent of Church Music in the Protestant Church Diocese of Weserbergland,  Germany; Chair Friendship Group Israel
 - Rev. Albrecht Lohrbaecher, German Protestant Church, Chair Israel Info
 - Mr. Johannes Riegger, German Protestant Church, Co-Chair  Informationsdienst Israel 
 - Mrs. Christiane Sahm, German Protestant Church, Co-Chair Friendship Group, Editor 
 
Israel
 - Rev. Dr. Petra Heldt, Co-Chair, Liaison Committee, German Protestant Church
 - Malcolm Lowe,  Welsh Anglican New Testament Scholar; Fellow, Gatestone Institute
 
Netherlands 
 - Rev. Aart Brons, Israel Representative, Dutch Christian Reformed Churches 
 - Rev. Henk Poot, Christenen voor Israel, The Netherlands
 
Norway 
 - Hanne Nabintu Herland, Historian of comparative religions, lecturer and author
 
Uganda
 - Bishop Umar Mulinde,, Gospel Life Church International, Namasuba Central Zone, Entebbe Road, Kampala, Uganda-East Africa
 
United Kingdom 
 - Rev. Martyn Perry, Patron of Anglican Friends of Israel
 - Mrs. Pam Smith, Methodist Church, Regional Chair of Methodist Friends of Israel
 - Dr. Paul Wilkinson, , Associate Minister at Hazel Grove Full Gospel Church, Stockport
 
United States
- Mr. Jim Fletcher, Evangelical Church; writer; Executive Committee member, National Christian Leadership Conference for Israel (NCLCI)
 - Rev. Luke Moon, Southern Baptist Church; Institute of Religion and Democracy (IRD)
 - Mrs. Juliana Taimoorazy, Founder and President, Iraqi Christian Relief Council 
 - Dexter van Zile, Christian Media Analyst, Committee for Accuracy in Middle East Reporting (CAMERA)
 - Mr. Alan Wisdom,  Adjunct Fellow, Institute of Religion and Democracy (IRD) 
 


French


Déclaration finale du congrès à Jérusalem (5-8 novembre 2012) concernant l'attitude de grandes églises protestantes par rapport à l'Etat d'Israël
 
Nous appartenons à différentes églises en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. Nous sommes venus à Jérusalem pour exprimer notre souci commun en ce qui concerne les rapports entre nos églises et Israël. Nous confirmons notre amour d'Israël. Nous croyons que Dieu est fidèle à son alliance avec les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu voulait les bénir et, par eux, bénir aussi d'autres. Nous refusons la 'théologie de la substitution', qui prétend qu'Israël n'a plus sa place dans le projet de Dieu.
 
L'État moderne d'Israël est pour nous un signe d'espoir. Dans une région qui, pendant longtemps, a été gouvernée par des autocrates rigides, Israël se distingue comme une démocratie pluraliste et stable. Les citoyens d'Israël ont le droit de critiquer en toute franchise les fautes et les faiblesses de leurs gouvernements, et il y a des mécanismes aptes à corriger de telles erreurs. Dans notre groupe, nous avons vu avec quelle franchise des Israéliens discutent de la sagesse ou de l'imprudence des décisions de leur gouvernement. La tendance à l’autocritique est un héritage des traditions prophétiques qui relient les Juifs et les Chrétiens.
 
Notre amour d'Israël n'est pas en contradiction avec notre amour pour d'autres peuples de a région, y compris les Palestiniens. Ils ont tous leur place dans le cœur de Dieu. Nous sommes convaincus qu'il sera possible de créer la justice et la paix tout en respectant et préservant les droits et les besoins de tous les peuples de cette région.
 
Ce qui nous préoccupe profondément, c'est la manière dont certains représentants des églises européennes et américaines parlent du conflit entre Israéliens et Palestiniens, comme s'il s'agissait d'un jeu sans valeur. Ils se laissent entraîner dans la campagne internationale qui prétend aider les Palestiniens en délégitimant Israël. Ils sont également en faveur du groupement radical 'Kairos-Palestine' qui plaide pour la solution à 'Un Etat' et, de tous les partis mêlés au conflit, condamne uniquement Israël. Israël devient à lui seul l'objectif de boycottage, d'isolation et de sanctions. Cette manière de voir les choses et d'agir est injuste et ne sert pas à promouvoir la paix.
 
Cette stratégie favorise – intentionnellement ou non - les forces qui ont juré de détruire Israël, des forces qui, jour après jour lancent des fusées sur les civils israéliens. Nous craignons que cette attitude ne soit pas déterminée par l'amour du prochain chrétien, mais plutôt par le contraire. Nous prions les défenseurs de telles stratégies de réfléchir sur leurs consciences sous cet aspect-là.
 
Entretemps, nous envisageons l'animosité envers Israël dans un contexte plus général. Les forces qui ne veulent pas accepter l'existence d'un Etat israélien, se dirigent aussi contre d'autres minorités religieuses ou ethniques du Proche-Orient, avec la même ferveur intolérante. Entre autres, nous avons entendu les rapports de Chrétiens coptes d'Egypte et de Chrétiens assyriens de l'Irak, racontant les souffrances qui leur étaient infligés par les mouvements islamistes agressifs. Par contre, à Jérusalem, des dignitaires de haut rang et crédibles nous ont assuré, que les citoyens chrétiens d'Israël jouissent de tous les droits civiques et d'un bon niveau de vie, malgré des querelles occasionnelles avec quelques-uns de leurs voisins.
 
Aujourd'hui, au Proche-Orient, l'avenir des communautés chrétiennes qui existent depuis 2000 ans et le pluralisme sont en jeu. Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux sur les liens plus généraux dans lesquels se situent les conflits autour d'Israël. Par profonde conviction, nous soutenons Israël et le peuple juif aussi bien que celui des Chrétiens persécutés et des autres minorités de la région. Nous remercions les dignitaires chrétiens d'avoir bien voulu nous recevoir et nous prierons pour eux et pour leurs communautés.
 
Canada
 - Rev. Andrew Love, United Church of Canada (UCC)
 
Finland
 - Rev. Inkeri Tahvanainen, Pastor, The Evangelical Lutheran Church of Finland
 
Germany 
 - Kreiskantorin Christiane Klein, Superintendent of Church Music in the Protestant Church Diocese of Weserbergland,  Germany; Chair Friendship Group Israel
 - Rev. Albrecht Lohrbaecher, German Protestant Church, Chair Israel Info
 - Mr. Johannes Riegger, German Protestant Church, Co-Chair  Informationsdienst Israel 
 - Mrs. Christiane Sahm, German Protestant Church, Co-Chair Friendship Group, Editor 
 
Israel
 - Rev. Dr. Petra Heldt, Co-Chair, Liaison Committee, German Protestant Church
 - Malcolm Lowe,  Welsh Anglican New Testament Scholar; Fellow, Gatestone Institute
 
Netherlands 
 - Rev. Aart Brons, Israel Representative, Dutch Christian Reformed Churches 
 - Rev. Henk Poot, Christenen voor Israel, The Netherlands
 
Norway 
 - Hanne Nabintu Herland, Historian of comparative religions, lecturer and author
 
Uganda
 - Bishop Umar Mulinde,, Gospel Life Church International, Namasuba Central Zone, Entebbe Road, Kampala, Uganda-East Africa
 
United Kingdom 
 - Rev. Martyn Perry, Patron of Anglican Friends of Israel
 - Mrs. Pam Smith, Methodist Church, Regional Chair of Methodist Friends of Israel
 - Dr. Paul Wilkinson, , Associate Minister at Hazel Grove Full Gospel Church, Stockport
 
United States
- Mr. Jim Fletcher, Evangelical Church; writer; Executive Committee member, National Christian Leadership Conference for Israel (NCLCI)
 - Rev. Luke Moon, Southern Baptist Church; Institute of Religion and Democracy (IRD)
 - Mrs. Juliana Taimoorazy, Founder and President, Iraqi Christian Relief Council 
 - Dexter van Zile, Christian Media Analyst, Committee for Accuracy in Middle East Reporting (CAMERA)
 - Mr. Alan Wisdom,  Adjunct Fellow, Institute of Religion and Democracy (IRD) 
 
 

German


Abschlusserklärung der Tagung in Jerusalem vom 5. - 8. November 2012
zur Haltung großer Protestantischer Kirchen gegenüber dem Staat Israel 
 
Wir gehören zu verschiedenen Kirchen in Europa, Nord Amerika und Afrika. Wir sind nach Jerusalem gekommen, um unserer gemeinsamen Sorge über den Zustand der Beziehungen zwischen unseren Kirchen und Israel Ausdruck zu verleihen. Wir bekräftigen unsere Liebe zu Israel. Wir glauben, dass Gott zu seinem Bund mit den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs steht. Gott wollte sie segnen und durch sie auch andere segnen. Wir lehnen die „Substitutionstheologie” ab, die behauptet, Israel habe keinen Platz mehr in Gottes Plan.
 
Wir sehen im modernen Staat Israel ein Zeichen der Hoffnung. In einer Region, die lange von starren Autokraten beherrscht wurde, sticht Israel hervor als stabile, pluralistische Mehrparteiendemokratie. Israels Bürger dürfen frei Fehler und Schwächen ihrer Regierungen kritisieren, und es gibt Mechanismen, um solche Fehler zu korrigieren. In unserer Gruppe haben wir miterlebt, wie offen Israelis über Klugheit oder Unklugheit von Regierungsentscheidungen diskutieren. Die Neigung zur Selbstkritik ist ein Erbe prophetischer Traditionen, die Juden und Christen verbindet.
 
Unsere Liebe zu Israel steht nicht im Widerspruch zu unserer Liebe zu anderen Völkern in der Region, einschließlich der Palästinenser. Sie alle haben einen Platz in Gottes Herzen. Wir sind überzeugt, dass es möglich ist, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen und dabei die Rechte und Bedürfnisse aller Völker dieser Gegend zu achten und zu wahren.
 
Uns bedrückt zutiefst die Art und Weise, wie bestimmte offizielle europäische und nordamerikanische Kirchenvertreter die israelisch-palästinensischen Auseinandersetzungen erörtern, als ginge es um ein Nullsummenspiel. Sie lassen sich in die internationale Kampagne einspannen, die vorgibt, den Palästinensern zu helfen, indem sie Israel delegitimiert. Sie fördern  auch die radikale “Kairos-Palästina”-Gruppe, die von allen am Konflikt beteiligten Parteien einzig Israel verurteilt und eine „Ein-Staaten-Lösung” befürwortet. Allein Israel wird zum Ziel von Boykott, von Ausgrenzung und Sanktionen gemacht. Diese Sicht- und Handlungsweise ist ungerecht und der Sache des Friedens nicht dienlich.
 
Ob beabsichtigt oder nicht, diese Strategie bestärkt diejenigen Kräfte, die sich geschworen haben, Israel zu vernichten – Kräfte, die täglich israelische Zivilisten mit Raketen angreifen. Wir fürchten, dass diese Haltung nicht durch christliche Nächstenliebe bestimmt ist, sondern eher durch das Gegenteil. Wir bitten die eifrigen Verfechter solcher Strategien, ihr Gewissen in diese Richtung zu erforschen.
 
Wir betrachten inzwischen die Feindseligkeit gegenüber Israel im Rahmen eines größeren Zusammenhangs. Die Kräfte, die die Existenz eines israelischen Staates nicht dulden wollen, treten mit derselben intoleranten Schärfe auch gegenüber anderen religiösen und ethnischen Minderheiten im Nahen Osten auf. Wir haben unter anderem Berichte koptischer Christen aus Ägypten und assyrischer Christen aus dem Irak gehört, die von ihren Leiden unter aggressiven islamistischen Bewegungen erzählten. Im Gegensatz dazu haben uns hochrangige und glaubwürdige Kirchenvertreter in Jerusalem versichert, dass die christlichen Bürger Israels trotz gelegentlicher Reibungen mit einigen ihrer Nachbarn alle Bürgerrechte und einen guten Lebensstandard genießen.
 
Die Zukunft der 2000 Jahre alten christlichen Gemeinden und die Zukunft des Pluralismus stehen heute im Nahen Osten auf dem Spiel. Wir können es uns nicht leisten, unsere Augen vor den größeren Zusammenhängen zu verschließen, in denen die Konflikte um Israel zu sehen sind. Wir stehen aus voller Überzeugung hinter Israel und dem jüdischen Volk – genau wie wir hinter den verfolgten Christen und  anderen Minderheiten der Region stehen. Wir sind den christlichen Würdenträgern dankbar, dass sie uns empfangen haben und werden sie und ihre Gemeinschaften in unsere Gebete einschließen.

Canada
 - Rev. Andrew Love, United Church of Canada (UCC)
 
Finland
 - Rev. Inkeri Tahvanainen, Pastor, The Evangelical Lutheran Church of Finland
 
Germany 
 - Kreiskantorin Christiane Klein, Superintendent of Church Music in the Protestant Church Diocese of Weserbergland,  Germany; Chair Friendship Group Israel
 - Rev. Albrecht Lohrbaecher, German Protestant Church, Chair Israel Info
 - Mr. Johannes Riegger, German Protestant Church, Co-Chair  Informationsdienst Israel 
 - Mrs. Christiane Sahm, German Protestant Church, Co-Chair Friendship Group, Editor 
 
Israel
 - Rev. Dr. Petra Heldt, Co-Chair, Liaison Committee, German Protestant Church
 - Malcolm Lowe,  Welsh Anglican New Testament Scholar; Fellow, Gatestone Institute
 
Netherlands 
 - Rev. Aart Brons, Israel Representative, Dutch Christian Reformed Churches 
 - Rev. Henk Poot, Christenen voor Israel, The Netherlands
 
Norway 
 - Hanne Nabintu Herland, Historian of comparative religions, lecturer and author
 
Uganda
 - Bishop Umar Mulinde,, Gospel Life Church International, Namasuba Central Zone, Entebbe Road, Kampala, Uganda-East Africa
 
United Kingdom 
 - Rev. Martyn Perry, Patron of Anglican Friends of Israel
 - Mrs. Pam Smith, Methodist Church, Regional Chair of Methodist Friends of Israel
 - Dr. Paul Wilkinson, , Associate Minister at Hazel Grove Full Gospel Church, Stockport
 
United States
- Mr. Jim Fletcher, Evangelical Church; writer; Executive Committee member, National Christian Leadership Conference for Israel (NCLCI)
 - Rev. Luke Moon, Southern Baptist Church; Institute of Religion and Democracy (IRD)
 - Mrs. Juliana Taimoorazy, Founder and President, Iraqi Christian Relief Council 
 - Dexter van Zile, Christian Media Analyst, Committee for Accuracy in Middle East Reporting (CAMERA)
 - Mr. Alan Wisdom,  Adjunct Fellow, Institute of Religion and Democracy (IRD) 


Hebrew


ההתייעצות הפרוטסטנטית על ישראל והמזרח התיכון
 
הצהרת סיכום של ההתייעצות בירושלים לכנסיות הפרוטסטנטיות, 5-8 נובמבר 2012
 
אנו, חברי כנסיה מאירופה, צפון אמריקה ואפריקה. התכנסנו בירושלים כדי לחלוק את חששותינו ממערכת היחסים בין הכנסיות שלנו ומדינת ישראל. אנו מדגישים את אהבתנו לישראל. אנחנו מאמינים שאלוהים שומר את בריתו עם בניו של אברהם, יצחק ויעקב. כוונת האלוהים היא לברך אותם, ודרכם לברך אחרים. אנו מתכחשים ל"תיאורית ההחלפה" הטוענת כי ישראל סיימה את תפקידה בתוכנית האלוהית.
 
אנו רואים במדינת ישראל המודרנית סימן מעודד. באזור שנשלט במשך תקופה ארוכה על ידי אוטוקרטים אכזריים, ישראל בולטת לבדה כדמוקרטיה יציבה, פלורליסטית ורב-מפלגתית. תושבי ישראל חופשיים לבקר את מחדלי ממשלתם ונקבעו מנגנונים בכדי לתקן את הליקויים הללו. הקבוצה שלנו שמעה ישראלים דנים בכנות בתבונת המדיניות הממשלתית. נטייה זו לביקורת עצמית נובעת ממורשת המסורת הנביאית, אותה חולקים יהודים ונוצרים. 
 
אהבתנו לישראל, אינה עומדת בסתירה לאהבתנו לעמים אחרים באזור, כולל הפלסטינאים. גם להם יש מקום בליבו של אלוהים. אנו מאמינים שניתן לרדוף צדק ושלם בדרכים שידאגו לזכויות ולצרכים של כל עמי האזור. 
 
אנו מוטרדים מהדרך שבה כמה אנשי כנסיה אירופאים וצפון אמריקאים מתייחסים לסכסוך הישראלי-פלסטינאי כאילו מדובר במשחק סכום אפס. הדברים עולים בקנה אחד עם הקמפיין הבינלאומי שמתיימר לסייע לפלסטינאים על ידי דה-לגיטימציה של ישראל. הם גם מקדמים את הקלישאה הקיצונית "קיירוס פלסטין", המגנה רק את ישראל, מכל הצדדים לסכסוך ומעדיפה פתרון של "מדינה אחת". הם הפכו את ישראל בלבד למטרה של חרם, נישול וסנקציות. הגישה הזאת היא בלתי צודקת ואינה מסייעת לקידום נושא השלום. 
 
אסטרטגיות שכאלה, במכוון או שלא במכוון, מעודדים את הכוחות הקוראים להשמדת ישראל – כוחות שמשגרים רקטות על אזרחים ישראלים על בסיס יומי. אנחנו חוששים שהגישה הזאת, אינה מונעת על ידי אהבה נוצרית לכל אחד, אלא דווקא להיפך. אנו מבקשים מהמקדמים הקנאים של אסטרטגיות אלו לבחון את מצפונם בנושא.
 
אנו רואים בעוינות לישראל חלק מדפוס רחב יותר. הכוחות שמסרבים לסבול את קיומה של מדינה יהודית מגלים חוסר סובלנות אכזרי כלפי מיעוטים אתניים ודתיים אחרים במזרח התיכון. שמענו עדויות, בין היתר, מפי נוצרים קופטיים ממצריים ונוצרים אשוריים מעיראק על הסבל שהיה מנת חלקם מהתנועות האסלאמיות הקיצוניות. בניגוד לכך, הבטיחו לנו מנהיגי כנסיה בירושלים ואזרחיים נוצרים של ישראל כי הם נהנים משיוון זכויות אזרחי ומרמת חיים טובה, למרות חיכוכים מזדמנים עם חלק משכניהם.  
 
עתידם של קהילות נוצריות בנות אלפיים שנה ועתיד הפלורליזם נמצא בסכנה במזרח התיכון כיום. אין ביכולתנו, להרשות לעצמנו להתעלם מהתמונה הגדולה שבה מתרחשים הסכסוכים מסביב לישראל. אנחנו מחויבים לעמוד לצד ישראל ולצד העם היהודי, כפי שאנו עומדים לצידם של נוצרים ומיעוטים נרדפים אחרים באזור. אנו מודים למנהיגים הנוצרים בירושלים שנפגשו עמנו ומבטיחים להתפלל עבורם ועבור הקהילות שלהם.
 
קנדה   
הכומר אנדרו לאב – הכנסייה המאוחדת של קנדה (UCC) - 
 
פינלנד
הכומר אינקרי טאהואניין – הכנסייה האוונגלית הלותרנית של פינלנד. 
 
גרמניה
גברת קרייסקונטרין כריסטיאנה קליין, מפקחת על המוסיקה הכנסייתית, הכנסייה הפרוטסטנטית ווסרברגלנד גרמניה, יו"ר קבוצת ידידות ישראל.
הכומר אלברכט לוהרבייכר, הכנסייה הפרוטסטנטית הגרמנית יו"ר Israel Info
מר יוהאנס ריגר, הכנסייה  הפרוטסטנטית הגרמנית יו"ר משותף Informationsdienst Israel
גברת כריסטיאנה סאהם – הכנסייה הפרוטסטנטית הגרמנית, יו"ר משותף ,Friendship Group עורכת
 
ישראל 
הכומר, ד"ר פטרה הלדט יו"ר משותף, וועדת הקישור, הכנסייה הפרוטסטנטית הגרמנית
מר מלקום לו, חוקר הברית החדשה בכנסיה הוולשית, אנגליקנית, עמית מחקר Gatestone Institute
 
הולנד
הכומר ארט ברונס – הנציג לישראל הכנסייה הרפורמית נוצרית
הכומר האנק פוט – נוצרים בעד ישראל
 
נורבגיה 
גברת חנה נבינטו הרלנד, היסטוריונית של השוואה בין דתות, מרצה וכותבת.
 
אוגנדה
בישוף עומר מולינדה, כנסיית הבשורה הבינלאומית קמפלה.
 
בריטניה 
הכומר מרטין פרי,  פטרון ידידי ישראל האנגליקנים
הגברת פם סמית', הכנסייה המתודיסטית, יו"ר אזורי ידידי ישראל
הכומר, ד"ר פאול ווילקנסון, כומר עמית בכנסיית הייזל גרוב פול גוספל, סטוקפורט 
 
ארה"ב
מר ג'ים פלטשר, הכנסייה האוונגליסטית, כותב, חבר הוועד הפועל  
National Christian Leadership Conference for Israel - NCLCI
גברת ג'וליאנה טיימורצ'י, מייסדת ונשיאת
Iraqi Christian Relief Council  
מר אלן ויזדום, עמית נלווה המכון לדת ודמוקרטיה (IRD)
מר דקסט ואן זייל, אנליסט תקשורת נוצרית,
Committee for Accuracy in Middle East Reporting -  CAMERA


Norwegian


PROTESTANTISK SAMRÅD OM ISRAEL OG MIDTØSTEN

Avsluttende uttalelse fra konferansen:
” The Jerusalem Consultation on the Mainline Protestant Churches and the State of Israel”
Jerusalem, 5-8 november, 2012

Vi er kirkemedlemmer fra Europa, Nord Amerika og Afrika. Vi kom til Jerusalem for å dele vår  bekymring  over våre kirkesamfunns forhold til Israel.  Vi bekrefter vår kjærlighet til Israel. Vi tror at Gud forblir i sin evige pakt med etterkommerne av Abraham, Isak og Jakob.  Guds hensikt er å velsigne dem og gjennom dem å velsigne andre.  Vi  avviser erstatningsteologien som påstår at Israel ikke lenger har noen plass i Guds planer.

Vi ser den moderne staten Israel i et håpefullt tegn.  I en region som lenge har vært dominert av et autokratisk styresett, er Israel alene om å være en flerparti stat og et stabilt, pluralistisk demokrati. Israelske borgere er frie til å kritisere svakheter ved  stat og styresett, og en rekke mekanismer  korrigerer disse. Samrådsgruppen var vitne til hvorledes israelere åpent diskuterte regjeringens politikk. Denne tilbøyelighet til selvkritikk er en arv fra den profetisketradisjon som  jøder og kristne deler.

Vår kjærlighet til Israel står ikke i et motsetningsforhold til kjærligheten til andre folkeslag i regionen, inkludert palestinere. Disse også har en plass i Guds hjerte.  Vi tror det er mulig å bestreve rettferdighet og fred på en måte som gir nødvendige rettigheter til disse og møter behovene til alle som befinner seg i regionen.

Vi er bedrøvet over å se hvordan enkelte europeiske og nord-amerikanske kirkeledere  forholder seg  til Israel-Palestina konflikten der man gir ensidig støtte kun til den ene part. Denne tendensen sammenfaller med den internasjonale kampanjen som støtter den palestinske planen til å delegitimisere staten Israel. De  fremmer også  den radikale ”Kairos-palestinske” gruppen som ensidig fordømmer Israel  og  som arbeider for en enstats-løsning. De sikter inn Israel alene som mål for boikott, sanksjoner og motarbeider investeringer. Denne metoden er urettferdig og ikke en hjelp for  fredens sak.

Enten denne effekten er tilsiktet eller ikke, oppmuntrere slike strategier krefter som
har til hensikt å ødelegge Israel, krefter som skyter raketter på israelske sivile daglig.
Vi frykter at denne tilnærmingen ikke er motivert av kjærlighet til alle folkeslag, men det stikk motsatte. Vi  ber de ivrige foregangspersoner for disse strategiene til å  samvittighetsfullt granske sin motivasjon i denne saken.

Vi ser også fientligheten mot Israel som en del av et større mønster. Disse som ikke tolererer den jødiske statens eksistens er også  tilsvarende intolerante overfor andre religiøse og etniske  minoriteter i Midtøsten.  Samrådsgruppen har blant annet hørt beretninger fra koptiske kristne fra Egypt og assyriske kristne fra Irak, om deres lidelser i hendene på islamistiske bevegelser.  Tvertimot, vi er blitt forsikret fra ledende kirkeledere i Jerusalem at kristne borgere av Israel nyter fulle borgerrettigheter som alle andre og har en god levestandard, til tross for tidvise konflikter med andre grupper.

Idag er fremtiden til disse to tusen år gamle kristne samfunnene og likeledes pluralismens fremtid truet i Midtøsten. Vi kan ikke  overse det store bildet og hvilke komplekse konflikter som preger regionen der landet Israel ligger. Vi forplikter oss til å støtte Israel og det jødiske folket  på samme måte som vi forplikter oss til å støtte forfulgte kristne og andre minoriteter i regionen. Vi er takknemlige  til kristne ledere i Jerusalem og vi vil be for dem og deres samfunn.

Canada
 - Rev. Andrew Love, United Church of Canada (UCC)
 
Finland
 - Rev. Inkeri Tahvanainen, Pastor, The Evangelical Lutheran Church of Finland
 
Germany 
 - Kreiskantorin Christiane Klein, Superintendent of Church Music in the Protestant Church Diocese of Weserbergland,  Germany; Chair Friendship Group Israel
 - Rev. Albrecht Lohrbaecher, German Protestant Church, Chair Israel Info
 - Mr. Johannes Riegger, German Protestant Church, Co-Chair  Informationsdienst Israel 
 - Mrs. Christiane Sahm, German Protestant Church, Co-Chair Friendship Group, Editor 
 
Israel
 - Rev. Dr. Petra Heldt, Co-Chair, Liaison Committee, German Protestant Church
 - Malcolm Lowe,  Welsh Anglican New Testament Scholar; Fellow, Gatestone Institute
 
Netherlands 
 - Rev. Aart Brons, Israel Representative, Dutch Christian Reformed Churches 
 - Rev. Henk Poot, Christenen voor Israel, The Netherlands
 
Norway 
 - Hanne Nabintu Herland, Historian of comparative religions, lecturer and author
 
Uganda
 - Bishop Umar Mulinde,, Gospel Life Church International, Namasuba Central Zone, Entebbe Road, Kampala, Uganda-East Africa
 
United Kingdom 
 - Rev. Martyn Perry, Patron of Anglican Friends of Israel
 - Mrs. Pam Smith, Methodist Church, Regional Chair of Methodist Friends of Israel
 - Dr. Paul Wilkinson, , Associate Minister at Hazel Grove Full Gospel Church, Stockport
 
United States
- Mr. Jim Fletcher, Evangelical Church; writer; Executive Committee member, National Christian Leadership Conference for Israel (NCLCI)
 - Rev. Luke Moon, Southern Baptist Church; Institute of Religion and Democracy (IRD)
 - Mrs. Juliana Taimoorazy, Founder and President, Iraqi Christian Relief Council 
 - Dexter van Zile, Christian Media Analyst, Committee for Accuracy in Middle East Reporting (CAMERA)
 - Mr. Alan Wisdom,  Adjunct Fellow, Institute of Religion and Democracy (IRD)